De interes

Generalitat de Catalunya Direcció General d’Administració de Seguretat Autorització de centres de formació del personal de seguretat privada

Màs información

Responsable

Sra.   Maria Teresa Casado Cadarso

Càrrec

Directora general
Adreça
Carrer Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Planificar i impulsar les polítiques públiques en matèria de seguretat interior i d’espectacles públics i activitats recreatives.b) Establir i mantenir les relacions necessàries en matèria de seguretat amb els òrgans corresponents d’altres administracions, institucions, organitzacions públiques i privades i dels agents socials.c) Proposar el desenvolupament dels sistemes d’informació i telecomunicacions en l’àmbit de la seguretat interior i de les policies locals.d) Coordinar la tècnica operativa de les policies locals de Catalunya.e) Implementar i avaluar el model d’actuació per a l’atenció a les dones que pateixen violències masclistes, i promoure la planificació estratègica, actuacions i estudis de sensibilització, informació i divulgació en matèria d’igualtat en els àmbits de competència del Departament.f) Definir les polítiques de coordinació i integració dels serveis de seguretat privada en el sistema de seguretat pública.g) Donar suport al Consell de Seguretat de Catalunya i altres òrgans del sistema de seguretat pública de Catalunya.

h) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de seguretat privada, així com exigir l’adopció de mesures de prevenció o de seguretat en aquest àmbit.

i) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de violència esportiva i lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, així com adoptar les mesures de prevenció i seguretat en aquest àmbit.

j) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya i sobre la instal·lació de dispositius de videovigilància a les dependències policials de la Generalitat.

k) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de seguretat ciutadana, incloses les competències sancionadores, d’acord amb la legislació d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

l) Exercir les funcions que corresponen a l’autoritat governativa en l’exercici dels drets de reunió i manifestació, així com també les funcions atribuïdes a l’autoritat governativa en matèria de violència esportiva i lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

m) Efectuar el/s requeriment/s que la normativa en matèria de policies locals estableix.

n) Concedir les autoritzacions, efectuar la gestió administrativa i control i l’elaboració dels plans d’inspecció en matèria d’espectacles i activitats recreatives i exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en aquesta matèria, així com resoldre, quan escaigui, els expedients sancionadors i dels recursos o la tramitació a l’òrgan competent per tal que siguin resolts, d’acord amb la normativa vigent.

o) Totes aquelles altres funcions que li delegui la persona titular del Departament o que li atribueixi la normativa vigent.

En especial, les funcions previstes a les lletres h), i), j) k) i l), així com n) pel que fa als plans d’inspecció, de l’apartat anterior, s’exerciran en coordinació amb la Direcció General de la Policia.

L’autorització dels centres de formació del personal de la seguretat privada i l’avaluació de la seva activitat correspon a la direcció general competent en matèria de seguretat privada (abans a l’ISPC).

Normativa

Autorització de centres de formació del personal de seguretat privada

Autoritzacions
Inici  >  Serveis > Formularis

Formularis

Tramitació per Internet

Per tramitar per Internet adreceu-vos a l’Oficina Virtual de Tràmits per mitjà d’aquest cercador.

 

Tramitació presencial

Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans adrecin als òrgans de les administracions públiques poden presentar-se:

 • als registres dels òrgans administratius als quals van adreçats
 • als registres de qualsevol òrgan de l’Administració General de l’Estat
 • als registres de qualsevol Administració de les comunitats autònomes
 • als registres dels ens locals, sempre que hagin subscrit el corresponent conveni
 • a les oficines de correus, en la forma que s’estableix per reglament

 

 


Genèrics


 


Direcció General d’Administració de Seguretat

Espectacles

 

Espectacles. Bous

 

Espectacles. Personal de control d’accés

 

Pagament de taxes per efectuar tràmits en relació amb la competència d’espectacles

 

Seguretat

 

Sol·licitud d’obertura o de trasllat d’un establiment obligat a disposar de mesures de seguretat i/o de dispensa d’alguna de les mesures. Subdireccions territorials del Departament d’Interior


 


Direcció General de la Policia


 


Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

 


Direcció General de Protecció Civil


 


Institut de Seguretat Pública de Catalunya


 


Servei Català de Trànsit

Formularis del Servei Català de Trànsit 

Documentació necessària

Per a demanar l’autorització d’un nou centre de formació del personal de seguretat privada cal presentar una sol·licitud adreçada al director general d’Administració de Seguretat, adjuntant-hi la documentació següent:

 • en cas de societats:
  • escriptura de constitució o modificació inscrita en el registre mercantil i NIF de l’empresa
  • còpia autèntica de l’escriptura que acrediti la legitimació del representant legal i DNI d’aquest/a
 • en cas de persones físiques:
  • DNI i acreditació, si escau, del nom comercial amb què opera en el tràfic mercantil;
  • declaració censal o certificat de l’agència tributària acreditatiu de la seva situació censal com a contribuent amb expressió de l’epígraf de l’IAE en què està donada d’alta;
 • acreditació de la disponibilitat de l’immoble i plànol descriptiu de les instal·lacions;
 • acreditació de la disponibilitat de galeria de tir o de la concertació d’aquest servei amb una empresa externa;
 • acreditació de la disponibilitat de gimnàs o de la concertació d’aquest servei amb una empresa externa;

En el cas de contractar els serveis d’una instal·lació esportiva o d’una galeria de tir, el contracte ha d’especificar l’autorització a l’accés de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra per inspeccionar l’adequació de les instal·lacions als requisits que marca l’Ordre ministerial de referència.

 • la relació del professorat i les seves acreditacions per la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, per les quals es cobreixen totes les àrees o matèries relacionades en l’apartat Requisits del professorat;
 • Acreditar la vinculació de cada professor/a amb el centre, mitjançant la presentació del següent formulari: “Document acreditatiu de la vinculació del professorat amb el centre de formació”;
 •  el justificant acreditatiu de l’ingrés de la taxa d’autorització de centres de formació del personal de seguretat privada, per un import de 379,75 euros;

 

Els documents han de ser originals o bé fotocòpies compulsades per un organisme competent.

El director general d’Administració de Seguretat dictarà la resolució d’autorització, que serà notificada als sol·licitants.

 

Màs información

 

Normativa de referència

 

Requisits del professorat

Per obtenir l’autorització, el centre sol·licitant ha d’acreditar que el seu professorat està capacitat per cobrir i impartir les àrees de coneixement corresponents a cada tipus de formació.

 • Per a la formació de vigilants de seguretat:
  • Àrea Jurídica
  • Àrea Socioprofessional
  • Àrea Tecnicoprofessional
  • Àrea Instrumental: sistemes de comunicació, mitjans de detecció, protecció contra incendis, primers auxilis, preparació física, defensa personal, armament i tir.
 •  Per a la formació d’escortes privats:
  • Tècniques de Protecció: protecció, seguretat, armament i tir.
 •  Per a la formació de vigilants d’explosius:
  • Armament i tir
  • Explosius
 • Per a la formació de guardes particulars de camp:

 

 • Matèries  comuns:
  • Àrea Jurídica
  • Àrea Socioprofessional
  • Àrea Técnicoprofessional
  • Àrea Instrumental
  • Àrea de Pràctiques 
 • Matèries exclusives de Guardes de Caça: 
  • Àrea Jurídica
  • Àrea Técnicoprofessional.
  • Àrea Instrumental
  • Àrea de Pràctiques
 • Matèries exclusives de Guardes de Pesca Marítims: 
  • Pesca marítima d’esbarjo
  • Llei de costes
 • Educació Física.

 

 

Sol·licitud d’autorització

 

Taxa d’autorització

Cal satisfer una taxa de 379,75 euros, mitjançant l’imprès oficial “Taxa per prestar serveis i realitzar activitats de seguretat privada”, facilitat per la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior

 

On us heu d’adreçar

Servei de Seguretat Privada

Subdirecció General de Seguretat Interior

Direcció General d’Administració de Seguretat

Passeig Sant Joan, 39-43

08009 Barcelona

Tel.93 551 20 00

Registre del Departament d’Interior
Carrer de la Diputació, 355
08009 Barcelona
Tel. 93 551 20 00

Registre dels Serveis Territorials del Departament d’Interior

Altres registres de l’Administració que preveu la normativa

Acerca de estos anuncios

En ocasiones, algunos de tus visitantes pueden ver aquí un anuncio.

Quiero saber más | Ignorar este mensaje

Navegador de artículos

2 Comentarios

 1. Inici > Serveis > Formularis
  Formularis

  Tramitació per Internet

  Per tramitar per Internet adreceu-vos a l’Oficina Virtual de Tràmits per mitjà d’aquest cercador.

  Tramitació presencial

  Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans adrecin als òrgans de les administracions públiques poden presentar-se:

  als registres dels òrgans administratius als quals van adreçats
  als registres de qualsevol òrgan de l’Administració General de l’Estat
  als registres de qualsevol Administració de les comunitats autònomes
  als registres dels ens locals, sempre que hagin subscrit el corresponent conveni
  a les oficines de correus, en la forma que s’estableix per reglament

  Registres de la Generalitat
  Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal

  Genèrics
  Direcció General d’Administració de Seguretat
  Direcció General de la Policia
  Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

  Direcció General de Protecció Civil
  Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  Servei Català de Trànsit

  Genèrics

  Model genèric de sol·licitud [PDF,224,45 KB.]
  Full de consulta, de suggeriment, d’agraïment o de queixa del Departament [DOC,54 KB.]
  Full de consulta, de suggeriment, d’agraïment o de queixa del Departament [PDF,20,15 KB.]
  Hoja de consulta, de sugerencia, de agradecimiento o de queja del Departamento [DOC,56 KB.]
  Hoja de consulta, de sugerencia, de agradecimiento o de queja del Departamento [PDF,21,72 KB.]
  Sol·licitud de beca de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació i estudi per a diverses unitats del Departament [DOC,160 KB.]
  Sol·licitud de beca de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació i estudis per a diverses unitats del Departament [PDF,27,99 KB.]

  Direcció General d’Administració de Seguretat

  Espectacles

  Sol·licitud d’autorització d’espectacle o activitat recretiva de caràcter extraordinari [DOC,128,5 KB.]
  Sol·licitud d’autorització d’establiments de règim especial [DOC,123,5 KB.]
  Sol·licitud de reducció o exempció del nombre de vigilants de seguretat privada en determinats espectacles públics i activitats recreatives [DOC,95,5 KB.]

  Espectacles. Bous

  Sol·licitud d’autorització d’espectacles tradicionals amb bous (correbous) [DOC,160 KB.]
  Acord del Ple de l’Ajuntament on es fa l’espectacle tradicional amb bous [DOC,168 KB.]
  Compromís [DOC,59,5 KB.]
  Certificat de seguretat de les instal·lacions [DOC,97 KB.]
  Certificat de seguretat del recorregut per la modalitat de bou capllaçat [DOC,84 KB.]
  Certificat mèdic [DOC,73,5 KB.]
  Contracte de servei d’ambulància [DOC,129,5 KB.]
  Nomenament de la comissió de bous [DOC,86,5 KB.]
  Declaració responsable del ramader [DOC,77 KB.]
  Contracte de compravenda o lloguer d’animals [DOC,126,5 KB.]
  Contracte de serveis veterinaris [DOC,88,5 KB.]
  Declaració del professional taurí [DOC,166,5 KB.]
  Certificat d’assegurança d’accidents [DOC,83 KB.]
  Certificat assegurança responsabilitat civil [DOC,81 KB.]

  Espectacles. Personal de control d’accés

  Sol·licitud de carnet i distintiu professional per a personal de control d’accés [DOC,162,5 KB.]
  Documentació complementària (carnet per a personal de control d’accés) [DOC,53 KB.]
  Duplicat del carnet i del distintiu per a personal de control d’accés [DOC,160,5 KB.]
  Renovació del carnet i del distintiu per a personal de control d’accés [DOC,161 KB.]

  Pagament de taxes per efectuar tràmits en relació amb la competència d’espectacles

  Full de liquidació de taxes administratives [PDF,1,23 MB.]

  Seguretat

  Aval per les responsabilitats derivades del funcionament d’empreses de seguretat privada [DOC,59 KB.]
  Aval per les responsabilitats derivades del funcionament d’empreses de seguretat privada [PDF,12,64 KB.]
  Assegurança de caució per les responsabilitats derivades del funcionament d’empreses de seguretat privada [DOC,66,5 KB.]
  Assegurança de caució per les responsabilitats derivades del funcionament d’empreses de seguretat privada [PDF,13,66 KB.]
  Comunicació de contractes de serveis de seguretat privada
  Comunicación de contratos de servicios de seguridad privada
  Comunicació de variacions de personal de seguretat privada
  Comunicación de variaciones de personal de seguridad privada
  Declaració de no haver estat separat/ada de les forces armades i forces i cossos de seguretat [DOC,39 KB.]
  Declaració de no haver estat separat/ada de les forces armades i forces i cossos de seguretat [PDF,9,14 KB.]
  Declaració de no haver estat sancionat/ada [DOC,38,5 KB.]
  Comunicació de manifestació / concentració [DOC,32,5 KB.]
  Comunicació de manifestació / concentració [PDF,12,33 KB.]
  Proposta per a la concessió de mencions en l’àmbit de la seguretat privada a Catalunya [DOC,73 KB.]
  Propuesta para la concesión de menciones en el ámbito de la seguridad privada en Cataluña [DOC,73 KB.]
  Sol·licitud d’autorització d’empreses de seguretat [DOC,54 KB.]
  Sol·licitud d’autorització d’empreses de seguretat [PDF,19,06 KB.]
  Sol·licitud d’autorització de centres de formació de personal de seguretat privada [DOC,62 KB.]
  Sollicitud d’autorització de centres de formació de personal de seguretat privada [PDF,21,60 KB.]
  Taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats de seguretat privada [DOC,72 KB.]
  Document acreditatiu de la vinculació del professorat amb el centre de formació [DOC,131 KB.]
  Comunicació de la realització d’un curs de formació de personal de seguretat privada [DOC,308,5 KB.]
  Comunicació d’exhibicions o subhastes públiques de joieria, argenteria, antiguitats o obres d’art en locals o establiments no dedicats habitualment a aquestes activitats [DOC,139 KB.]

  Sol·licitud d’obertura o de trasllat d’un establiment obligat a disposar de mesures de seguretat i/o de dispensa d’alguna de les mesures. Subdireccions territorials del Departament d’Interior

  Sol·licitud d’obertura o de trasllat d’un establiment obligat a disposar de mesures de seguretat i/o de dispensa d’alguna de les mesures. [DOC,141,5 KB.]
  Taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats de seguretat privada [DOC,72 KB.]
  Comunicació prèvia a la realització de reformes d’entitats financeres (reformes essencials) [DOC,47 KB.]
  Comunicació prèvia a la realització de reformes d’entitats financeres (reformes essencials) [PDF,16,46 KB.]
  Comunicació de reformes d’entitats financeres (reformes no essencials) [DOC,41 KB.]
  Comunicació de reformes d’entitats financeres (reformes no essencials) [PDF,14,94 KB.]

  Direcció General de la Policia

  Autorització de menors a viatjar a l’estranger [DOC,676,5 KB.]
  Autorització de menors a viatjar a l’estranger [PDF,38,83 KB.]
  Sol·licitud de cancel·lació de dades personals enregistrades en els fitxers de l’àmbit SIP [PDF,22,54 KB.]
  Sol·licitud de cancel·lació de dades personals enregistrades en els fitxers de l’àmbit de gestió administrativa [PDF,21,05 KB.]
  Sol·licitud d’accés o rectificació de dades personals enregistrades en els fitxers de l’àmbit SIP [PDF,21,54 KB.]
  Sol·licitud d’accés o rectificació de dades personals enregistrades en els fitxers de l’àmbit de gestió administrativa [PDF,21,61 KB.]
  Sol·licitud d’informes d’accident de trànsit [PDF,68,04 KB.]
  Pagament de la taxa per obtenir informes d’accidents de trànsit [PDF,52,63 KB.]

  Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

  Direcció General de Protecció Civil

  Acreditació de centres de formació de personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció (PAU)
  Proves per obtenir l’acreditació per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i els centres d’interès per a la protecció civil local
  Sol·licitud d’acreditació com a personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil [DOC,156,5 KB.]

  Institut de Seguretat Pública de Catalunya

  Formularis de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

  Servei Català de Trànsit

  Formularis del Servei Català de Trànsit

   

3 comentarios en “Generalitat de Catalunya Direcció General d’Administració de Seguretat Autorització de centres de formació del personal de seguretat privada

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s